Thông báo từ Ban Biên tập Thiện Tri Thức

 phatgiaovnn.com.5629

 

35. Khó nắm giữ, khinh động,
Theo các dục quay cuồng.
Lành thay, điều phục tâm;
Tâm điều, an lạc đến. 

 Kinh Pháp Cú: (Phẩm Tâm)