Chào mừng các bạn đến website Thiện Tri Thức

 

083

banh-xe-phap

bài kệ Kinh Viên Giác:

 

Oai Đức! Ông nên biết,
Viên Giác tánh không hai.
Phương tiện tu có nhiều,
Như Lai tóm chỉ bày.
Không ngoài ba pháp này,
Tu pháp “Chỉ” vắng lặng.
Như bóng chiếu trong gương,
Tu pháp “Quán” như huyễn.
Như mộng (mầm, chồi) lần lần lớn,
Chỉ, Quán đồng thời tu.
Như tiếng “boong” của chuông,
Ba pháp môn mầu nhiệm.
Đều tùy thuận Viên Giác,
Mười phương các đức Phật.
Và các đại Bồ Tát,
Nhơn đây được thành đạo.
Ba pháp, chứng hoàn toàn,
Là rốt ráo Niết Bàn.

 

Lược Giải

Đại ý bài kệ này Phật nói: Tánh Viên Giác không hai, nhưng các phương tiện tu hành có vô số. Song, không ngoài 3 pháp môn là: Chỉ, Quán và Chỉ Quán song tu. Các Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng đều y ba pháp này mà  được thành đạo. Chứng 3 pháp này được hoàn toàn thì rốt ráo quả Niết bàn.

Ba pháp môn này cũng đều gọi là ba pháp Chỉ hay ba pháp Quán.

1. Xa Ma Tha là: Thể Chơn Chỉ, tức là: Không Quán, y theo Chơn Đế mà tu.

2. Ta Ma Bát Đề là: Phương tiện tùy duyên Chỉ, tức là: Giả Quán, y theo Tục đế để mà tu.

3. Thiền Na là: Nhị biên phân biệt Chỉ, tức là: Trung Quán, y theo Trung đế để mà tu.

Nếu phân tách mà nói, thì ba pháp Chỉ gọi là Xa Ma Tha. Còn ba pháp Quán gọi là: Tam Ma Bát Đề. Chỉ và Quán không hai gọi là Thiền Na.

Kinh Viên Giác Lược Giảng

Ngài Phật Đà Đa La dịch chữ Phạn ra chữ Hán.
H.T. Thích Thiện Hoa dịch chữ Hán ra chữ Việt.

Chia sẻ bài viết này trên trang cá nhân của bạn:
  •  
  •  
  •  

Ý nghĩa đời sống

Khai thị ngộ nhập

Sống an vui

Tuổi trẻ & đời sống

Nghiên cứu

Nguồn sống

Tìm kiếm

Nhạc thiền