Từ điển Anh – Việt

Từ Điển Phật Học Đạo Uyển

Từ Điển Phật Học Đạo Uyển Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu tu-dien-phat-hoc-dao-uyen