Maha Vairocana Mantra (Sanskrit) Đại Nhật Như Lai

SHARE:

MahaVairocana Mantra

(Sanskrit, Đại Nhật Như Lai Thần Chú

Om. Namo bhagavatī sarvathā gatī

Varsuddhanī rajaya, Tathagata ya Arhatī
sam yak sam buddhaya. Tadyatha Om
sodhanī sodhanī Sarva-pa Om, vishodanī
suddhe visuddhe Sarwa karma avarana
Visudhanī Ya sodhr. 

(Chinese PinYin) 

Om na mo ba ka wa te sa wa ter kate
Wa te su te le re saya
Tan ta gan ta ya aha te san ya
san bu ta ya.
Tai ya ta Om su ta neh su ta neh
sawa ba Om
Ve su ta neh su teh ve su teh
sawa gen ma awa ren nah
Ve su ta na ye so ha.

SHARE:

Trả lời