Tháng Tám 12, 2021

Gayatri Mantra (Pali)

Gayatri Mantra (Pali) Om…Om…Om Bhur Bhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo-Nah Prachodayat