Tánh Hải

Tánh Hải

PHẢN QUANG

Xưa khi vua Trần Nhân Tông từ biệt ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thầy của

Tánh Hải

PHÁP THÂN

“Xanh xanh trúc biếc thảy đều Pháp thân Rậm rậm hoa vàng đều là Bát

Tánh Hải

THIỀN QUÁN

THIỀN QUÁN Nói về thiền quán Thiền quán là một biểu hiện vốn có của