Tôi vẫn thường nghe các bậc Tôn túc dạy về ngồi Thiền, trong Kinh sách cũng chỉ dạy về ngồi Thiền cho đúng tư thế để dễ Định tâm hơn. Tôi lại thấy khó hiểu hơn khi đọc Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác

SHARE:

Tôi vẫn thường nghe các bậc Tôn túc dạy về ngồi Thiền, trong Kinh sách cũng chỉ dạy về ngồi Thiền cho đúng tư thế để dễ Định tâm hơn. Tôi lại thấy khó hiểu hơn khi đọc Chứng Đạo Ca của Thiền sư Huyền Giác ” Hành diệc Thiền, Tọa diệc Thiền, Ngữ mặc động tĩnh, thể an nhiên” Có nghĩa là ” Đi cũng Thiền, Ngồi cũng Thiền, Nói, Nín động tĩnh, Thể an nhiên” Là sao? Tôi không rõ, nhờ Thientrithuc hướng dẫn dùm chỗ còn mơ hồ của tôi, cảm ơn nhiều.

SHARE:

Trả lời