DZOGCHEN – TRẠNG THÁI TỰ TOÀN THIỆN

SHARE:

DZOGCHEN
Trạng thái tự toàn thiện
 Chögyal Namkhai Norbu

Adriano Clemente
biên tập
John Shane
dịch ra Anh ngữ

Hình bìa sách là Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche
do Glen Eddy vẽ
Dzogchen, the Self-perfected State
Namkhai Norbu, Rome 1986
Snow Lion, 1989
Việt dịch: Ban dịch thuật Thiện Tri Thức – 2020

[email protected]

 

 

SHARE:

Trả lời