MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG TỚI TỰ DO

SHARE:

MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG
TỚI TỰ DO
Những hướng dẫn thực hành về sự hợp nhất của
Đại Ấn và Đại Toàn Thiện

Karma Chagmé

A Spacious Path to Freedom
Practical Instructions on the UNION of MAHAMUDRA
& ATIYOGA
© 2009 NXB. Snow Lion.
Một con đường thênh thang tới tự do
Những hướng dẫn thực hành về sự hợp nhất của
Đại Ấn và Đại Toàn Thiện

Tác giả: Karma Chagmé
Với bình giảng của Gyatrul Rinpoche
B. Alan Wallace chuyển ngữ sang tiếng Anh.
Hoàng Lan chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh.
Nhà Xuất Bản: Thiện Tri Thức @ 2020

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU                                        7

GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH               19

CHƯƠNG 1: KHO TÀNG CỦA NHỮNG KHẨU TRUYỀN      23

CHƯƠNG 2: GIAI ĐOẠN PHÁT SANH                                   75

CHƯƠNG 3: TRAU DỒI ĐỊNH TĨNH                                      129

CHƯƠNG 4: TRAU DỒI HUỆ QUÁN                                     181

CHƯƠNG 5: SỰ NHẬN DIỆN                                                221

CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH                                                    269

CHƯƠNG 7: ĐẠI ẤN – MAHAMUDRA                                   325

CHƯƠNG 8: ĐẠI TOÀN THIỆN – ATIYOGA                        375

CHƯƠNG 9: KẾT THÚC BẰNG HỒI HƯỚNG                     419

 

SHARE:

Trả lời