ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU

SHARE:

ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU

MỘT GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ CỦA SỰ
CẮT ĐỨT
Đại Thành Tựu Giả Zhabkar

Dịch
Lama Tony Duff

Flight of the Garuda
A Complete Explanation of Thorough Cut by Zhabkar – 2011
Chuyển ngữ sang tiếng Anh: Lama Tony Duff
Việt dịch: Ban Dịch Thuật Thiện Tri Thức
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức – 2020
[email protected]

NỘI DUNG

 1. Dẫn Nhập ………………………………………………………….7
 2. Bài Ca Cái Thấy Của Sự Cắt Đứt Của
  Quang Minh Đại Toàn Thiện Gọi Là
  “Đường Bay Của Kim Xí Điểu Có Thể
  Vượt Qua Nhanh Chóng Mọi Cấp Độ Và
  Con Đường” …………………………………………………..23
 3. Một Tóm Tắt Sách Hướng Dẫn Cho Cái
  Thấy Cắt Đứt, Đường Bay Của Kim Xí
  Điểu, Gọi Là “Một Chìa Khóa Để Làm
  Sáng Tỏ Kho Tàng Của Những Giáo Huấn
  Của Ba Dòng”……………………………………………… 127
 4. 1. Phần Lời Tựa …………………………………………. 128
  2. Phần Chính …………………………………………….. 129
 5. 3. Kết Luận …………………………………………………. 141

 

SHARE:

Trả lời