PHÁP NÚI

SHARE:

PHÁP NÚI

Dudjom Rinpoche

Dịch và bình luận bởi
Keith Dowman

Mountain Dharma – Dudjom Rinpoche
Keith Dowman dịch – 2017
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức
NXB: Thiện Tri Thức – 2020

[email protected]

 

NỘI DUNG

Lời Nói Đầu                9

Tôn Kính                    11

Chủ Đề Thứ Nhất: Chuẩn Bị – Như Thế Nào

Tịnh Hóa Dòng Tâm Bằng Cách

Cắt Đứt Bám Luyến Và Chú Tâm Vào Thực Hành              33

 

Chủ Đề Thứ Hai: Nỗ Lực Chủ Yếu; Như Thế Nào

Trực Tiếp Đi Vào Thực Hành Sau Khi Nhổ Gốc

Những Quan Niệm Sai Lầm và Nghi Ngờ

Về Cái Thấy, Thiền Định Và Hành Động                               45

 

Chủ Đề Thứ Ba: Dòng Chứng Đắc Sáng Tỏ:

Như Thế Nào Duy Trì Những Giới Nguyện, Giữ Gìn

Những Thệ Nguyện Và Như Vậy Hoàn Toàn Đồng

Hóa Nghiệp Của Đời Này Vào Chứng Ngộ Dzogchen           61

 

Phụ Lục: Lama, Bậc Không Gì Sánh                                      75

SHARE: