TẤM GƯƠNG

SHARE:

TẤM GƯƠNG

Lời khuyên về sự Hiện Diện của
tánh Giác

NAMKHAI NORBU

THIỆN TRI THỨC

The Mirror – Advice on Presence of
Awareness -1996
Dịch từ tiếng Tây Tạng sang
Tiếng Ý và xuất bản
Adriano Clemente
Dịch từ tiếng Ý
Andrew Lukianowicz
Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức – 2020
[email protected]

NỘI DUNG

DẪN NHẬP                                               11

TẤM GƯƠNG                                           31

BÌNH GIẢNG                                             61

Một Ghi Chú về danh hiệu Chögyal của Namkhai Norbu Rinpoche

“Chögyal”, có nghĩa là Dharmaraja (Pháp vương), là một trong những danh hiệu dành cho Namkhai Norbu Rinpoche khi ngài được công nhận lúc còn nhỏ bởi HH Gyalwa Karmapa thứ Mười Sáu và những lama Tây Tạng lỗi lạc khác như là tái sanh tâm của Pema Karpo, đạo sư vĩ đại đã hợp nhất một số thị tộc hoàng gia oán thù nhau để lập ra cái mà ngày nay là quốc gia Bhutan. Pema Karpo và những tái sanh về sau của ngài trở thành những người trị vì tâm linh và trần thế của xứ sở ấy. Mặc dầu sự kiện Chögyal Namkhai Norbu không có những liên hệ chính trị với Bhutan và ngài sinh ra và lớn lên ở Tây Tạng, những vị tiền nhiệm đã giữ trong liên hệ với Bhutan một đẳng cấp tương tự với Dalai Lama ở Tây Tạng. Namkhai Norbu Rinpoche không có những nguyện vọng trong lãnh vực chính trị, nhưng như hóa sanh tâm của Pema Karpo, ngài giữ danh hiệu và những con dấu của Chögyal và biểu lộ phương diện tâm linh của hoạt động của những vị tiền nhiệm trong những hoàn cảnh thay đổi của thế giới hiện đại.

Để biết rộng hơn, Chögyal Namkhai Norbu cũng được công nhận là tái sanh của đại đạo sư Adzam Drugpa, sống ở Tây Tạng vào thời chuyển qua thế kỷ. Adzam Drugpa cũng là một hóa sanh của Pema Karpo, và như vậy những dòng tâm của hai hóa sanh riêng rẽ và đồng thời lưu xuất từ Pema Karpo như là những Pháp vương tiếp theo của Bhutan và như là Adzam Drugpa ở Tây Tạng bây giờ thống nhất lại trong con người của Chögyal Namkhai Norbu.

 

 

SHARE:

Trả lời