NGAY TẠI ĐÂY

SHARE:

NGAY TẠI ĐÂY

Một Bản Văn Kho Tàng Đại Toàn Thiện Của

NUDEN DORJE
có tiêu đề

TẤM GƯƠNG CỦA NGHĨA HIỂN NHIÊN

với bình giảng bởi
JAMES LOW

BEING RIGHT HERE

A Dzogchen Treasure Text Of Nuden Dorje entitled
THE MIRROR OF CLEAR MEANING
With Commentary by James Low
NGAY TẠI ĐÂY

Một Bản Văn Kho Tàng Đại Toàn Thiện
của Nuden Dorje có tiêu đề
TẤM GƯƠNG CỦA NGHĨA HIỂN NHIÊN
Với bình giảng bởi James Low
NXB. Thiện Tri Thức 2019

 

SHARE:

Trả lời