TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

SHARE:

TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

NHỮNG THỊ KIẾN ĐẠI TOÀN THIỆN
CỦA DUDJOM LINGPA

B. Alan Wallace dịch

HEART OF THE GREAT PERFECTION
DUDJOM LINGPA ‘S VISIONS OF THE GREAT

PERFECTION
Translated by B. Alan Wallace
TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

NHỮNG THỊ KIẾN ĐẠI TOÀN THIỆN CỦA DUDJOM LINGPA
Thiện Tri Thức, 2019

SHARE:

Trả lời