NHỮNG GIAI ĐIỆU TỎA SÁNG

SHARE:

Một bài ca của Dakini Bậc sáng rực với một vòng hoa ánh sáng.

Nhìn nhưng không thấy – đó là con mắt của tôi

Nghĩ nhưng không động tâm – đó là tâm tôi

Nói nhưng không nói điều gì – đó là lưỡi tôi

Du hành nhưng không đi – đó là con đường của tôi

NHỮNG GIAI ĐIỆU TỎA SÁNG

Những bài ca kim cương tinh túy của Đại Ấn – Ấn Độ.

Giới thiệu: Dzogchen Ponlop Rinpoche

 dịch: Karl Brunnhölzl 

Thiện Tri Thức 2021

SHARE:

Trả lời