THIỀN SƯ DIÊN THỌ

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

NHẤT TÂM CHÂN NHƯ

Nhất tâm chân như vốn tịch diệt, chẳng phải là diệt của luân hồi sinh diệt,

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

KHÔNG TÍNH

 Hỏi: Đức Phật Thích-ca khai mở tâm chúng sinh thành tựu tri kiến Phật, Sơ tổ

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

THẬT NGHĨA NĂM GIỚI

Năm giới, giới từ tâm sinh, tâm do giới lập. Nếu tâm không khởi là

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO

Không dùng sự thấy nghe hiểu biết, chẳng được, chẳng chứng; đối với tất cả pháp

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

NHƯ LAI

“Như Lai là hư không giới, thế nên hư không là Như Lai, trong đó

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

QUÁN TÂM TÔNG

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Mọi sự mọi vật đều do tâm thành, tâm có