KHÔNG TÍNH

SHARE:

 Hỏi: Đức Phật Thích-ca khai mở tâm chúng sinh thành tựu tri kiến Phật, Sơ tổ Đạt-ma chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật. Nếu lãnh hội nhất tâm này, thế nào là cái lý thành Phật ?

Đáp: Nhất tâm bất động các pháp không tính, do vì không tính nên thảy đều thành Phật. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Này Phật tử, lúc Như Lai thành chính giác, trong thân mình đều thấy tất cả chúng sinh thành chính giác, cho đến thấy khắp tất cả chúng sinh nhập niết-bàn, đều cùng một tính, nghĩa là không tính. Không tính gọi là không tướng tính, không tận tính, không sinh tính, không diệt tính, không ngã tính, không phi ngã tính, không chúng sinh tính, không phi chúng sinh tính, không bồ-đề tính, không pháp giới tính, không hư không tính, cũng không có thành chính giác tính. Do vì biết tất cả pháp đều không tính nên được nhất thiết trí, đại bi tương tục cứu độ chúng sinh. Này Phật tử, ví như tất cả thế giới trong hư không hoặc thành hoặc hoại, vô thường thêm bớt. Vì sao ? Vì hư không vô sinh. Chư Phật Bồ-tát cũng như thế, nếu thành hay không thành chính giác cũng không thêm bớt.

Vì sao ? Vì bồ-đề vô tướng, vô phi tướng, vô nhất, vô chủng chủng. Này Phật tử, giả sử có kẻ có thể hóa ra Hằng hà sa tâm, mỗi tâm này hóa thành Hằng hà sa Phật đều không sắc, không hình, không tướng; trải qua Hằng hà sa kiếp như thế không ngơi nghỉ. Này Phật tử, ý ông thế nào người ấy hóa chuyển tâm để thành Phật được bao lâu ?

Bồ-tát Như Lai Tính Khởi Diệu Đức nói: Theo tôi hiểu đứng trên nhân mà nói thì hóa và chẳng hóa không khác biệt, tại sao lại hỏi được bao lâu ?!

Bồ-tát Phổ Hiền nói: Lành thay, lành thay! Này Phật tử, như ông nói, giả sử tất cả chúng sinh trong một niệm đều thành Chính giác, cùng với không thành chính giác không khác biệt. Vì sao ? Vì bồ-đề không tướng. Nếu không có tướng thì không có thêm bớt. Này Phật tử, đại Bồ-tát phải biết như thế, thành đẳng chính giác đồng với bồ-đề nhất tướng vô tướng”.

TÔNG CẢNH LỤC

Thiền sư Diên Thọ

SHARE:

Trả lời