Đi Vào Thực Tại

Lục Tổ Huệ Năng

 BÁT NHÃ

  Bấy giờ, sau khi ngồi xuống, yêu cầu đại chúng cùng nhau thanh tịnh

Rupert Spira

“ĐANG LÀ CHÍNH MÌNH”

Mọi người đều có cảm nhận “đang là chính mình”. Nhận thức “đang là chính

Eckhart Tolle

CHẤP NHẬN HIỆN TẠI

Có những chu kỳ của sự thành công, khi mọi thứ đều đến với bạn