Người ghi: Đồng Hòa

Người ghi: Đồng Hòa

TÂM BÌNH ĐẲNG

(Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành:

Người ghi: Đồng Hòa

TU TRÊN NỀN TẢNG

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối,