Chú Thích

SHARE:

TIẾNG NÓI VÔ THINH

(The voice of the silence)

Tác giả: H. P. BLAVATSKY
Dịch giả: NGUYỄN VĂN NHUẬN
ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1 9 6 8

Tựa
PHẦN THỨ NHỨT
PHẦN THỨ NHÌ
PHẦN THỨ BA
NGỮ GIẢI cho PHẦN THỨ NHẤT
NGỮ-GIẢI cho PHẦN THỨ NHÌ
NGỮ GIẢI PHẦN THỨ BA
Chú Thích

Chú Thích

[1] Trường Phật Giáo Bí Truyền
[2] trong Ấn Độ Giáo
[3] Cái tạo tác và cái không tạo tác
[4] Xem câu số 179

[5] Một trong đó, xem câu 306 giải thích 34
[6] Xem câu 198, 206
[7] Bất tử
[8] Hạng người Bà la môn khổ hạnh
[9] Chân Minh Triết thiêng liêng
[10]  Đức Phật
[11] Giáo huấn của trường Prasanga
[12] Hỏa tinh
[13] Thủy tinh

[14] Mặt trời
[15] Xem câu số 198
[16] Xem câu số 297
[17] Minh triết, Hiểu biết
[18] Vị thánh, vị Chơn tiên
[19] Xem câu 298

[20] Kiên nhẫn
[21] Chơn nhơn, Thượng trí
[22] Những chu kỳ
[23] Sowan và Srotàpatti đồng nghĩa

[24] Đường

 

 

Nguồn : www.thongthienhoc.com

SHARE:

Trả lời