Tháng Mười 20, 2014

Kinh Tứ Niệm Xứ

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Kinh Từ Bi

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Kinh Tam Bảo

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Kinh Cùng Đinh

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Kinh Suy Đồi

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Tám Pháp Thế Gian

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998

Tứ Vô Lượng Tâm

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998