Nguồn sống

Ngài Gyalwang Drukpa thứ 12

CÁC MỐI QUAN HỆ QUANH TA

Trong cuộc sống, chúng ta cần chăm sóc, gìn giữ các mối quan hệ nồng

Vĩnh Gia Huyền Giác

SỰ LÝ KHÔNG HAI

âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là

Đương Đạo

HAI THỨ CĂN BẢN

Cho nên, Bồ đề Niết bàn là cái có sẵn trước mắt, vốn thanh tịnh từ

Nguyễn Thế Đăng

NHẤT TÂM

Tất cả hiện hữu chỉ là Một Tâm, vậy thì Một Tâm hay chân tâm

Chogyam Trungpa

TÁNH GIÁC VÔ SANH

Nếu bạn nhìn sâu hơn và sâu hơn, vào nguồn gốc của tâm thức bạn,