Nguồn sống

thiền sư Vĩnh Minh

DUY TÂM ( NGUỒN SỐNG)

Nguồn chân lặng lẽ, biển giác trong lặng, dứt bặt danh tướng, tuyệt dấu năng

Người ghi: Đồng Hòa

TU TRÊN NỀN TẢNG

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối,

Thị Giới

TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tin Nhân Quả chúng ta cũng sẽ tin rằng những hành động, ý nghĩ của