Nguồn sống

Shar Khentrul Jamphel Lodrö

VƯƠNG QUỐC SHAMBHALA

Hiệp hội Shambhala Để được sinh ra ở Shambhala, người ta phải tạo ra một

Nguyễn Thế Đăng

PHẬT TÁNH: THỰC TẠI TỐI HẬU

Trong phẩm Ứng Tận Hoàn Nguyên kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về sự nhập Niết bàn của Đức Phật. Để

Tổ Tăng Xán

TÍN TÂM MINH

TÍN TÂM MINH Tam tổ Tăng Xán, Trúc Thiên dịch Tín Tâm Minh là bài minh luận về lòng

Chogyam Trungpa

SỰ ÐỘ LƯỢNG ( BỐ THÍ )

Sự độ lượng, dana, là một trong sáu paramita, hay hành động siêu việt. Par nghĩa đen là

Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu

BẢN TÂM VÔ SANH

Trong 37 phẩm trợ đạo theo Nikaya và A-Hàm, đức Phật có dạy Tứ Chánh

Đức Đạt-Lai Lạt-Ma

THỰC CHỨNG TÁNH KHÔNG

Việc thông hiểu giáo lý tánh không của Phật giáo là thiết yếu để sống

THIỀN SƯ DIÊN THỌ

NHƯ LAI

“Như Lai là hư không giới, thế nên hư không là Như Lai, trong đó