BẢN TÁNH TINH TÚY ( NGUỒN TỐI THƯỢNG)

SHARE:

Hãy nghe, đại nhân! Ta sẽ giải thích bản tánh của ta cho con. Dù chỉ một, tuy nhiên nó biểu lộ trong hai phương diện. Nó làm sanh ra chín cách chứng ngộ, nhưng cuối cùng của nó là toàn thiện toàn thể.

Hiện thể của nó là tâm thức toàn thể và thanh tịnh, và chỗ ở của nó là chiều kích của thực tại tinh túy. Nó chiếu sáng trong bầu trời của hiện diện thanh tịnh tức thời, nó bao trùm khắp tất cả cư dân và mọi hình thức đời sống, nó sanh ra toàn bộ thế giới có sự sống và không sự sống. Nó không có tính chất vật lý để có thể chỉ bày, nó không là một đối tượng có thể thấy, cũng không thể giải thích bằng lời.

Chất thể nền tảng này, không sanh ra bởi những nguyên nhân, siêu vượt mọi định nghĩa căn cứ trên khái niệm. Nếu con thật sự muốn hiểu trạng thái này, hãy lấy bầu trời làm thí dụ, bản tánh tối hậu, không nguồn phát sanh như là nghĩa và bản tánh không đứt đoạn của tâm như là dấu hiệu. Giống như bầu trời, bản tánh tối hậu được biểu thị bằng thí dụ bầu trời. Vì nó không thể trở thành một đối vật, nó được biểu thị như cái gì không thể đối tượng hóa. Vì nó không thể diễn tả bằng lời, nó được biết bằng cách nói rằng nó siêu vượt mọi định nghĩa. Đây là bản tánh của cái không thể đối tượng hóa.

Giải thích khúc chiết này để làm sáng tỏ tinh túy nền tảng. Qua giải thích này hãy hiểu trạng thái của ta và làm cho những người khác cũng hiểu nó! Bất cứ ai không hiểu ta theo cách này không thể gặp ta, dù bao nhiêu lời được sử dụng. Người ấy sẽ đi xa khỏi ta và sẽ buông một tấm màn lên ta, không thể tri giác tinh túy tối hậu của thực tại.

Trích dẫn:

NGUỒN TỐI THƯỢNG

Kunjed Gyalpo

Tantra Căn bản của Dzogchen Semde

Chögyal Namkhai Norbu

Adriano Clemente

Dịch từ tiếng Ý sang tiếng Anh bởi

Andrew Lukianowicz

The Supreme Soure – Kunjed Gyalpo

Snow Lion Publications, 1999

 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2018

 

 

 

 

SHARE:

Trả lời