LÝ DO THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG BỔN TÔN VÀ CÁC CỎI TỊNH ĐỘ

SHARE:


NHỮNG LỐI VÀO THỰC TẠI TỐI HẬU
Dudjom Rinpoche – Việt dịch: Nguyễn An Cư – Thiện Tri Thức 2004

1. Giới Thiệu
2. PHẬT QUẢ KHÔNG THIỀN ĐỊNH
3. TÁNH KHÔNG CỦA MỌI SỰ VẬT
4. THỀ NHẬP VÀO NHƯ HUYỄN
5. BẢY ĐẶC TÍNH NHƯ KIM CƯƠNG CỦA HƯ KHÔNG
6. THỂ NHẬP TÍNH CÁCH NHƯ MỘNG CỦA TÁNH KHÔNG
7. THẦN LINH VÀ MA QỦY CHỈ LÀ SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC
8. THỰC TẠI VỐN LÌA CÁC HÌNH TƯỚNG
9. CHUYỂN SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN VỀ CÙNG MỘT NỀN TẢNG
10. NHỮNG HÌNH TƯỚNG XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
11. KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ NGUYỆN
12. TÁNH GIÁC VÀ NHỮNG BIỂU LỘ CỦA NÓ
13. LÝ DO THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG BỔN TÔN VÀ CÁC CỎI TỊNH ĐỘ
14. NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU
15. CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN
16. PHÂN BIỆT TRÍ VÀ THỨC
17. LỜI BẠT CỦA ĐỨC NGÀI Dudjom Rinpoche
18. Phân Tích và Phác Họa Cơ Cấu của Đức Ngài Dudjom Rinpoche

Orgyan Tsokyey Dorje

Đang chờ chỉnh sửa

Lý Do Thực Hành Quán Tưởng
Bổn Tôn Và Các Cõi Tịnh Độ

Vào dịp khác , trong một thị kiến tôi gặp Orgyan Tsokyey Dorje vinh quang và hỏi ngài như sau : “ Thưa bậc thống nhiếp và bảo bọc bổn nguyên . Vì lý do gì những sự quán tưởng và thực hành Sadhana liên quan đến các tịnh độ . Các trụ xứ vô lượng và những bổn tôn được chỉ dạy ? ” . Và ngài ban cho tôi sự trả lời sau đây :

Những vũ trụ trải khắp hư không là : Thế lực ma quỷ vô minh bên ngoài của cái thấy có tự tánh . Sự đối trị với điều này là : Thanh lọc chúng thành những cõi tịnh độ tạo bởi ánh sáng lưu xuất ” . Với cấp độ bên trong , quan niệm chỗ ở và giàu sang cũng như thân vật lý được hưởng thụ là : Thế lực ma quỷ bên trong của cái thấy có tự tánh . Sự đối trị với điều này là : Thiền định về những trụ xứ vô lượng và những Bổn tôn .

Trong mọi lúc và mọi cách . Thức tiềm ẩn dính liền và cảm nhận không dứt hiện tượng hình tướng biểu lộ như “ tự ngã ” , “ cái tôi ” là : Thế lực ma quỷ bí mật của cái thấy của bản ngã . Sợi dây xuyên suốt tất cả những trạng thái của tâm thức bình thường và những hiện tượng hình tướng của vòng sinh tử . Sự đối trị với điều này là : Giử chắc sự kiêu hãnh của Bổn tôn .

Nếu không hiểu những điểm then chốt này . Chắc chắn sẽ chểnh mãng với sự quán tưởng rõ ràng và nắm giữ niềm kiêu hãnh Kim cương . Như thế , chỉ tập trung vào trì niệm những câu thần chú ( Mantra ) . Có người chấp những Bổn tôn và các cõi tịnh độ là những thực thể tự lập . Như vậy cho dù thực hành Sadhana đấn đâu đi nữa . Vẫn không thê giác ngộ Phật quả . Như thế, con phải hiểu những điểm then chốt này ! ” .

Nói xong ngài biến mất giữa hư không .

SHARE:

Trả lời