Tháng Mười 31, 2015

KẾT LUẬN

Chương 6 KẾT LUẬN Như chúng ta đã thảo luận trước đây, tất cả các

BARDO PHÁP TÁNH

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa,

BARDO PHÁP TÁNH

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa,

BARDO VÀO LÚC CHẾT

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa,