LỜI BẠT CỦA ĐỨC NGÀI Dudjom Rinpoche

SHARE:


NHỮNG LỐI VÀO THỰC TẠI TỐI HẬU
Dudjom Rinpoche – Việt dịch: Nguyễn An Cư – Thiện Tri Thức 2004

1. Giới Thiệu
2. PHẬT QUẢ KHÔNG THIỀN ĐỊNH
3. TÁNH KHÔNG CỦA MỌI SỰ VẬT
4. THỀ NHẬP VÀO NHƯ HUYỄN
5. BẢY ĐẶC TÍNH NHƯ KIM CƯƠNG CỦA HƯ KHÔNG
6. THỂ NHẬP TÍNH CÁCH NHƯ MỘNG CỦA TÁNH KHÔNG
7. THẦN LINH VÀ MA QỦY CHỈ LÀ SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC
8. THỰC TẠI VỐN LÌA CÁC HÌNH TƯỚNG
9. CHUYỂN SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN VỀ CÙNG MỘT NỀN TẢNG
10. NHỮNG HÌNH TƯỚNG XUẤT HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
11. KHÔNG – VÔ TƯỚNG – VÔ NGUYỆN
12. TÁNH GIÁC VÀ NHỮNG BIỂU LỘ CỦA NÓ
13. LÝ DO THỰC HÀNH QUÁN TƯỞNG BỔN TÔN VÀ CÁC CỎI TỊNH ĐỘ
14. NHỮNG DANH HIỆU CỦA THỰC TẠI TỐI HẬU
15. CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN
16. PHÂN BIỆT TRÍ VÀ THỨC
17. LỜI BẠT CỦA ĐỨC NGÀI Dudjom Rinpoche
18. Phân Tích và Phác Họa Cơ Cấu của Đức Ngài Dudjom Rinpoche

Đang chờ chỉnh sửa

LỜI BẠT

Đức Ngài Dudjom Rinpoche

Jigdral Yeshe Dorje

Bản văn này, được biết với tựa đề ngắn Tinh Lọc Những Hiện Tượng Hình Tướng (Nang-jang), là một lời dạy khai triển chỉ cho thấy rằng sự đại toàn thiện của tánh thanh tịnh bổn nguyên là bản tánh tối thượng đạt được bằng cách “cắt đứt sự bám chấp cứng đặc” ( treg-chod). Rõ ràng nó đã được biên tập cách nào đó bởi Dodrub Rinpoche, người con trưởng của đức Dudjom Lingpa. Tuy nhiên về sau bản văn trở nên có các lỗi ,vì vậy ngày nay có nhiều bản hỏng. Chính vì lý do này mà bằng nguyện vọng và hoạt động của người cầm quyền vinh quang Thaiji Tsewang Rigdzin Nampar Gyalwa, bản in lần này được sửa soạn như một kho tàng vô tận những tặng vật của Phật Pháp, những xá lợi của pháp thân.
Khi những bản gỗ để in bản văn được cất trong phòng thờ của lâu đài Samdrub Phodrang của người cha của một trong những đức Dalai Lama, tôi đã biên tập bản văn của lần xuất bản mới nhất này với sự chú tâm lớn lao vào tính chính xác. Tôi, Jigdral Yeshe Dorje, người mạo muội tự xem mình là một diễn viên múa như huyễn, một tái sanh của heruka vĩ đại và nắm giữ tánh giác vốn sẵn, đã sửa soạn cho lần xuất bản nghiêm túc này. Nguyện nó được là một phụng sự lớn cho những giáo lý Đại Toàn Thiện của quang minh triệt để, và nguyện nó được phục vụ như là một nguyên nhân cho vô số chúng sanh có phước đức muốn được điều phục để tìm thấy tự do thật sự trong hư không căn bản bên trong vốn trực tiếp hiện tiền, nền tảng bổn nguyên của hiện thể.
Tốt lành!

SHARE:

Trả lời