(Trang bìa sau của cuốn sách)

SHARE:

Con đường thứ nhất, từ bỏ nền tảng.

Con đường thứ hai chuyển hóa nền tảng.

Trong con đường thứ ba, nhận biết nền tảng, là đại ấn. Chúng ta biết rằng chúng ta không cần từ bỏ hay chuyển hóa nền tảng; hơn nữa, chúng ta biết nó như là. Khi biết nền tảng như nó là, chúng ta nhận biết tất cả mọi hiện tướng là trò phô diễn huyễn thuật của tâm. Như vậy, đai ấn là việc dùng tri giác trực tiếp làm con đường. Đây cũng được gọi là con đường nhanh chóng, đốn.

SHARE:

Trả lời