Hai người, một người ngộ đạo một người chưa, cùng nhìn một vật; làm sao có thể phân biệt được cái thấy của họ đồng và khác nhau như thế nào?

SHARE:

Hai người, một người ngộ đạo một người chưa, cùng nhìn một vật; làm sao có thể phân biệt được cái thấy của họ đồng và khác nhau như thế nào?

 Hai người, một người ngộ đạo một người chưa, cùng nhìn một vật; làm sao có thể phân biệt được cái thấy của họ đồng và khác nhau như thế nào?
Tôi đọc ngữ lục, không nhớ là vị thiền sư nào, khi hai thầy trò đang ngồi trong nhà hay chùa gì đó lợp bằng lá. Trời nắng, ánh sáng lọt qua mái nhà soi xuống in trên nền đất, vệt nắng hình tròn như quả trứng. Ông chỉ vào vệt tròn hỏi đệ tử:
_ Ông có thấy chăng?
Đệ tử đáp:
_Dạ thấy.
Lại hỏi:
_Ông có thấy chăng?
Đệ tử cũng đáp:
_Dạ thấy.
Ngài lại hỏi tiếp:
_Ông thấy chăng?
Đệ tử lại đáp:
_Dạ thấy.
Thầy nói:
_ Ông cũng thấy ta cũng thấy, tại sao ta ngộ mà ông không ngộ?
Làm sao để biện biệt cái thấy này giữa hai thầy trò để tôi dựa vào đó mà biết mình chưa hay đã thật sự thấy mà cố gắng tu hành?

SHARE:

Trả lời