Quan sát tâm trí của bạn

SHARE:

Bồ Đề Đạt Ma 1 : Cái, pháp quan sát tâm bao trùm mọi hoạt động; do đó nó được gọi là, mang tính kết luận và cơ bản.

Bồ Đề Đạt Ma 2 : Tâm là nguồn gốc của hàng nghìn pháp; mọi pháp đều phát xuất từ ​​tâm; nếu tâm trí được hiểu rõ, mười ngàn Hạnh cũng sẽ được hoàn thành.

Như thể mọi cành, hoa và quả của một cây to lớn đều có thể từ một gốc; để chăm sóc cây, người ta nên giữ rễ để cung cấp sự sống.

Để phá cây, người ta nên nhổ bỏ gốc để cây chết.

Khi tâm được hiểu rõ, việc tu Đạo dễ dàng thành tựu mà không tốn nhiều công sức. Nếu không, đó là một nỗ lực vô ích mà không có kết quả.

Vì vậy, bạn nên biết rằng tất cả điều tốt và điều xấu đều xuất phát từ tâm trí tự nó.

Tìm kiếm nó bên ngoài tâm trí là không đúng.

SHARE:

Trả lời