TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Dzogchen căn bản của Longchenpa – Dịch và giảng bởi: Keith Dowman – Thiện Tri Thức 2017

SHARE:

moi

TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN

 Dzogchen căn bản của Longchenpa

 Dịch và giảng bởi: Keith Dowman

Ban dịch thuật: THIỆN TRI THỨC 2017

1. MỤC LỤC
2. KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN
3. BÌNH GIẢNG KHO TÀNG CỦA TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN
4. SỰ TRÌNH BÀY NGẮN GỌN
5. SỰ TRÌNH BÀY RỘNG CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NHẤT: VẮNG MẶT “Mọi sự vật và đặc tính của chúng thì vắng mặt”
6. CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ HAI MỞ TRỐNG KHÔNG “Mọi kinh nghiệm là tự do không giới hạn của mở trống không”
7. CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ BA TÍNH TỰ PHÁT “Mọi kinh nghiệm là Tính Tự phát Không thời gian”
8. CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ TƯ NHẤT THỂ “Mọi kinh nghiệm chỉ là tánh giác tự phát sanh”
9. CHỦ ĐỀ KIM CƯƠNG THỨ NĂM LỜI KHUYÊN CHO NGƯỜI NHẬN TRAO TRUYỀN
10. KẾT LUẬN CỦA BẢN LUẬN
11. VỀ TÁC GIẢ
12. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ

Keith Dowman dấn thân vào Phật giáo đã hơn 40 năm, sống ở Ấn độ và Nepal và trong xã hội tị nạn Tây Tạng. Một người tị nạn văn hóa từ nơi sanh Anh Quốc, ông đã khám phá những thực hành tôn giáo Ấn ở Benares, trong thập niên sáu mươi trước khi gặp các lama tị nạn ở bắc Ấn. Có được cảm hứng và giáo huấn từ các vị, ông nhận thọ giới cư sĩ trong truyền thống phái Nyingma trong dòng của Dudjom Ripoche và Kanjur Rinpoche và đi sâu vào thực hành Kim cương thừa. Có một gia đình ở Kathmandu, ông duy trì giới nguyện của Kim cương thừa bên cạnh thể chế đã được thiết lập ở Tây Tạng, viết dịch và dạy để làm một cây cầu nối Đông với Tây. Ngoài những lần trở lại ngắn với văn hóa Tây Phương, ông đã sống ở Đông phương ba mươi năm liên tiếp, thực hành Mật thừa.

Hiện nay, còn ở Kathmandu, ông sống kiểu lưu động, dạy Dzogchen khắp thế giới. Đặc biệt, ông chú tâm vào Dzogchen nguồn gốc từ các tantra ban đầu của Nyingma thoát khỏi khuynh hướng chủ nghĩa duy vật tâm linh. Dzogchen này, biểu lộ trong Toàn Thiện Tự nhiên, thì dễ đồng hóa vào văn hóa Tây phương và cung cấp chìa khóa cho một phục hưng của huyền học Tây phương.

Trong lời cảm ơn ở cuốn sách này, ông chịu ơn các lama của những dòng Dzogchen khác nhau, đặc biệt là Dudjom Rinpoche và Kanjur Rinpoche, và Trulzhik Rinpoche, vì sự trao truyền của các ngài, và Chogyal Namkhai Norbu, một vị thầy lớn và nhà khám phá kho tàng đã mở những cánh cửa Dzogchen cho thế hệ sau. Ông cảm ơn Richard Barron (Chokyi Nyima) và hội dịch thuật Padma dưới sự chỉ đạo của Chagdud Tulku Rinpoche quá cố.

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

SHARE:

Trả lời