MỤC LỤC

SHARE:

MỤC LỤC

QUYỂN 1

PHẦN MỞ ĐẦU…………………………….5

DUYÊN KHỞI CỦA KINH………………………………………………………………….6

PHẦN THỨ HAI : PHẦN CHÁNH TÔNG

CHƯƠNG I : THẤY BIẾT NỀN TẢNG TU HÀNH

MỤC I: GẠN HỎI CÁI TÂM

NGUYÊN DO LƯU CHUYỂN VÀ THƯỜNG TRỤ………………………11

 1. CHẤP TÂM Ở TRONG THÂN………………………… 14
 2. CHẤP TÂM Ở NGOÀI THÂN…………………………..16
 3. CHẤP TÂM NÚP SAU CON MẮT……………………..18 
 4. CHẤP MỞ MẮT LÀ THẤY SÁNG Ở NGOÀI, NHẮM MẮT LÀ THẤY TỐI Ở TRONG………….. 19
 5. CHẤP TÂM HỢP VỚI CHỖ NÀO THÌ LIỀN CÓ Ở CHỖ ẤY………………………21
 6. CHẤP TÂM Ở CHẶNG GIỮA……………………………. 23
 7. CHẤP TÂM KHÔNG DÍNH MẮC VÀO ĐÂU CẢ…………………25

MỤC II:  CHỈ RÕ TÁNH THẤY

CẦU ĐẾN CHỖ CHÂN THẬT…………………29

      1. HAI THỨ CĂN BẢN…………………………. 31

      2. NƯƠNG CÁI THẤY ĐỂ GẠN TÂM………………………….33

3. CHỈ RÕ TÁNH THẤY KHÔNG PHẢI LÀ CON MẮT…………………….38

4. Ý NGHĨA CHỦ VÀ KHÁCH……………………..44

QUYỂN 2

 1. CHỈ TÁNH THẤY KHÔNG SANH DIỆT……………………….49
 2. CHỈ CHỖ ĐIÊN ĐẢO………………………..53
 3. LỰA BỎ TÂM PHAN DUYÊN ĐỂ CHỈ RA TÁNH THẤY KHÔNG THỂ TRẢ VỀ ĐÂU……………………..57
 4. LỰA RIÊNG TRẦN CẢNH ĐỂ NÊU RA TÁNH THẤY…………………62

MỤC III.

 1. NÊU TÁNH THẤY VƯỢT NGOÀI NGHĨA PHẢI VÀ CHẲNG PHẢI……………….69
 2. NGÀI VĂN THÙ KÍNH XIN PHẬT PHÁT MINH HAI NGHĨA TỨC LÀ VÀ CHẲNG PHẢI…72

MỤC IV.

 1. CHẲNG PHẢI TỰ NHIÊN ………………………..79
 2. CHẲNG PHẢI NHÂN DUYÊN…………………….80
 3. CHỈ THẲNG TÁNH THẤY………………………84

MỤC V.

 1. CHỈ RA HAI CÁI VỌNG THẤY………………………….86

MỤC VI : CHẲNG PHẢI HÒA HỢP CHẲNG PHẢI KHÔNG HÒA HỢP………………..92

MỤC VII.

 1. GỒM THU NĂM ẤM VỀ NHƯ LAI TẠNG……………………..100

QUYỂN 3

 1. THU SÁU NHẬP VỀ NHƯ LAI TẠNG………………………….110

III.  THU MƯỜI HAI XỨ VỀ NHƯ LAI TẠNG……………………….118

 1. THU MƯỜI TÁM GIỚI VỀ NHƯ LAI TẠNG…………………..125
 2. THU BẢY ĐẠI VỀ NHƯ LAI TẠNG………………………………134

ĐỐN NGỘ PHÁP THÂN VÀ PHÁT NGUYỆN………………………….151

QUYỂN 4

MỤC VIII:  CHỈ RÕ CĂN NGUYÊN HƯ VỌNG VÀ TÁNH GIÁC VIÊN MÃN

 1. PHÚ LÂU NA TRÌNH BÀY CHỖ NGHI…………………….158
 2. VÔ MINH ĐẦU TIÊN…………………….160
 3. NGUYÊN NHÂN VỌNG THẤY CÓ THẾ GIỚI……………………….163
 4. CHỈ RÕ GIÁC CHẲNG SANH MÊ………………………168
 5. CHỈ CÁC ĐẠI CÓ THỂ DUNG NHAU………………………171
 6. CHỈ TÁNH DIỆU MINH LÌA CẢ HAI NGHĨA ‘‘CHẲNG PHẢI’’ VÀ ‘‘TỨC LÀ’’……………..174

MỤC IX.  CHỈ MÊ NGỘ KHÔNG CÓ NHÂN,  HẾT MÊ LÀ GIÁC NGỘ…………………….180

MỤC X. NHÂN DUYÊN, TỰ NHIÊN ĐỀU LÀ HÝ LUẬN……………………….184

MỤC XI. CHỈ NGHĨA QUYẾT ĐỊNH…………………….190

 1. TÂM NHÂN ĐỊA LÀ TÁNH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT……………………….192
 2. CĂN BẢN PHIỀN NÃO……………………..197
 3. CHÚNG SANH VÀ THẾ GIỚI, CÔNG ĐỨC SÁU CĂN……………………199
 4. CĂN VÀ TÁNH………………..202

MỤC XII. ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ THỂ NGHIỆM  TÍNH THƯỜNG TRỤ…………………212

QUYỂN 5

CHƯƠNG II: NƯƠNG CHỖ NGỘ MÀ VIÊN TU

 1. XIN KHAI THỊ CÁCH CỞI MỞ NÚT…………………………220
 2. SÁU CĂN LÀ MỐI NÚT CỦA SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN………………………221
 3. MỞ NÚT NƠI KHĂN………………………….230
 4. HỎI ĐẠI CHÚNG VỀ VIÊN THÔNG………………………..236

QUYỂN 6

 1. VIÊN THÔNG VỀ CĂN TAI……………………………….267
 2. BÀI KỆ CHỌN CĂN VIÊN THÔNG CỦA NGÀI VĂN THÙ ………………………..294

MỤC NĂM: CHỈ PHÁP VIÊN TU

CHƯƠNG BA: KHUÔN PHÉP TU HÀNH……………..328

QUYỂN 7

 1. PHẬT KHAI THỊ VỀ MẬT GIÁO…………………….339
 2. TUYÊN THUYẾT THẦN CHÚ…………………….346
 3. KHAI THỊ NĂNG LỰC CỦA THẦN CHÚ…………………..352
 4. CÁC HỘ PHÁP PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ RỘNG RÃI……………….359

CHƯƠNG IV :  KHAI THỊ CÁC ĐỊA TU CHỨNG

 1. KHAI THỊ HAI CÁI NHÂN ĐIÊN ĐẢO VÀ BA MÓN TIỆM THỨ………….363

QUYỂN 8

 1. DẠY VỀ BA THỨ LỚP TU TẬP………………375
 2. AN LẬP CÁC THÁNH VỊ……………………….381
 3. KẾT CHỈ DẠY TÊN KINH………………………412

CHƯƠNG V: NGHIỆP QUẢ TẠO THÀNH BA CÕI  VÀ CÁC ẤM MA

 1. SỰ SANH KHỞI VÀ NHÂN QUẢ CỦA SÁU NẺO…………………………..415
 2. MƯỜI TẬP NHÂN VÀ SÁU GIAO BÁO………………………..420
 3. DƯ BÁO………………………………428
 4. KHÔNG TU THEO CHÁNH GIÁC THÀNH CÁC THỨ TIÊN……………………….433
 5. CÁC CÕI TRỜI DỤC GIỚI………………………….434

QUYỂN 9

 1. SẮC GIỚI……………………………………….437
 2. VÔ SẮC GIỚI………………………………..442
 3. PHÂN BIỆT CÁC ẤM MA………………..449
 4. PHẠM VI CỦA SẮC ẤM………………….453
 5. PHẠM VI CỦA THỌ ẤM…………………458
 6. PHẠM VI CỦA TƯỞNG ẤM…………….464

QUYỂN 10

 1. PHẠM VI CỦA HÀNH ẤM…………………………..477
 2. PHẠM VI CỦA THỨC ẤM……………………………..490
 3. THỨ LỚP TIÊU TRỪ CÁC ẤM VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI CÁC ẤM……………………503

PHẦN THỨ BA

PHẦN LƯU THÔNG………………………………511

SHARE:

Trả lời