thế nào là tâm ấn của chư Phật

SHARE:

thế nào là tâm ấn của chư Phật?

TRẢ LỜI CÂU HÓI

Chữ tâm ấn là dấu hiệu của tâm (theo tự điển Phật học của Đạo Uyên). Như vậy, tâm ấn của chư Phật là tâm giải thoát mà chư Phật ba đời thị hiện chỉ để hiển bày tâm ấn này cho chúng sanh có niềm tin và tu tập để nhận biết tâm ấn này.
Với chúng ta thế giới ta đang sống được nhìn qua sự che chướng của ngã chấp và pháp chấp. Còn với chư Phật thì thế giới này được thấy như nó là. Vì vậy, tâm ấn của Phật khẳng định một điều là chúng ta cũng đang sống và tiếp cận tâm ấn của Phật chưa bao giờ rời, và chỉ khi nào hai cái chấp nói trên (ngã và pháp chấp) tiêu mòn sụp đỗ qua quá trình tu tập lâu hay mau tùy theo dính mắc của hành giả; rồi chúng ta nhận được tâm ấn của chư Phật đã sẵn. Đây là sự tự chứng chứ không dùng lời nói, ngôn từ diễn tả được.

SHARE:

Trả lời