BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

SHARE:

Tshig gsum gnad du brdeg-pa
Garab Dorje

I. 
NGO RANG THOG TU SPRAD
(đọc : ngo rang tog tu tray)
Người ta được đưa trực tiếp vào bản tánh của chính mình.

II. 
THAG GCIG THOD TU BCAD
(đọc : tag chig tog tu chay)
Người ta quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này.

III. 
GDENG GROL THOG TU BCA
(đọc : deng drol tog tu cha)
Người ta liên tục trực tiếp tin vào giải thoát.

Một bình giảng ngắn về Ba Lời Tuyên Bố của Garab Dorje, do Đức Dudjom Rinpoche

I. Về sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình : Cái tỉnh giác tươi mới hiện tiền này của khoảnh khắc hiện tại, siêu vượt mọi tư tưởng liên quan đến ba thời, chính là cái tỉnh giác bổn nguyên hay trí huệ (ye-shes) bổn nguyên, nó là tánh Giác (rig-pa) tự tại. Đây là sự trực tiếp đưa vào bản tánh của chính mình.

 

II. Về quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này : Bất cứ hiện tượng nào của Sanh tử và Niết bàn biểu lộ ra, tất cả chúng đều hiển hiện trò chơi của năng lực hay tiềm năng sáng tạo của tánh Giác tự tại trực tiếp của chính mình. Bởi vì không có cái gì ra khỏi cái này, người ta cần liên tục ở trong trạng thái của tánh Giác kỳ diệu và độc nhất này. Bởi thế, người ta phải quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này cho chính mình và phải biết rằng không có gì hiện hữu ngoài Cái Này.

 

III. Về liên tục trực tiếp tin vào giải thoát : Bất cứ tư tưởng thô hay tế nào khởi lên, chỉ bằng nhận biết bản tánh của chúng, chúng sanh khởi và tự-giải thoát đồng thời trong cảnh giới bao la của Pháp thân, nơi đó tánh Không và tánh Giác không một chút tách lìa. Bởi thế, người ta cần liên tục tin ngay vào sự giải thoát của chúng.

 

Dịch bởi Vajranatha
Baudhnath, Nepal, 1978

NHỮNG CHỮ VÀNG 

Garab Dorje : Đạo Sư Nhân Loại Đầu tiên của Đại Toàn Thiện Dzogchen

NXB Thiện Tri Thức

SHARE:

Trả lời