THUẦN ÂM VÔ TRẦN

SHARE:

Các âm thanh thì khác nhau vô số, tại sao gọi là thuần âm? Thuần âm là các thứ âm thanh khác nhau vô số nhưng thuần nhất là một tánh nghe. Các âm thanh bình đẳng trong tánh nghe. Tánh nghe là thuần âm, âm thanh thuần túy, bình đẳng một vị, trong đó căn cảnh viên dung, không có người nghe và âm thanh được nghe, thế nên thanh tịnh bổn nhiên, toàn khắp pháp giới.

Kinh:

 – Mười là, thuần âm không trần, căn và cảnh viên dung, không có năng đối sở đối, hay khiến tất cả chúng sanh căm giận lìa các nóng giận.

– Mười một là, trần tướng tiêu tan, trở lại tánh vốn sáng thì pháp giới và thân tâm đều như ngọc lưu ly, sáng suốt không ngại, hay khiến tất cả các người u mê ám chướng xa lìa vĩnh viễn si mê tối tăm.

 

Hành Giải

Các âm thanh thì khác nhau vô số, tại sao gọi là thuần âm? Thuần âm là các thứ âm thanh khác nhau vô số nhưng thuần nhất là một tánh nghe. Các âm thanh bình đẳng trong tánh nghe. Tánh nghe là thuần âm, âm thanh thuần túy, bình đẳng một vị, trong đó căn cảnh viên dung, không có người nghe và âm thanh được nghe, thế nên thanh tịnh bổn nhiên, toàn khắp pháp giới.

Ở trong cái thuần âm không năng đối sở đối này thì có thể khiến chúng sanh mất các nóng giận, đối đãi, đấu tranh.

Xoay nghe thì các phiền não tham, sân, si, dâm dục… dứt bặt. Trong tánh nghe không có phiền não nên tánh nghe tịnh hóa mọi phiền não.

Trần tướng tiêu tan là khi đưa chúng xoay về trong bản tánh thì sự phân biệt của các trần tướng tiêu mất. Do đó các trần tướng tự giải thoát.

Trần tướng tiêu tan vào tánh sáng, trong ngoài đều là một tánh sáng nên pháp giới và thân tâm đều như một viên ngọc lưu ly, sáng suốt không ngại. Chỉ đưa âm thanh trần tướng tiêu tan vào tánh sáng, vào Pháp thân thì lúc nào cũng tu, nơi nào cũng tu, đó là nhập pháp giới như viên ngọc lưu ly. Bấy giờ ai thực sự muốn chạm đến há chẳng tiêu mất tối tăm si ám sao?

KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI

 Đương Đạo

 NXB Thiện Tri Thức 2016

 

SHARE:

Trả lời