Đương Đạo

Đương Đạo

THẤY NHƯ LAI

THỰC HÀNH KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ —— Kinh: Tu Bồ Đề! Ý ông thế

Đương Đạo

TIN HIỂU

Nếu tính cách rỗng rang là trí tuệ, thì chính tính cách lấp đầy, tràn

Đương Đạo

KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI

Kinh: Tu Bồ Đề! Nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi,

Đương Đạo

THỰC TƯỚNG CÁC PHÁP

Trong Không, tánh tướng không hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Nói

Đương Đạo

NHƯ THẬT QUÁN

Thế gian chỉ là sự quán thấy sai lầm của tự tâm chúng sanh, cho

Đương Đạo

NỀN TẢNG TU HÀNH

Đức Phật nêu lên tông chỉ tu hành. Chư Phật đều chỉ có một tông

Đương Đạo

THUẦN ÂM VÔ TRẦN

Các âm thanh thì khác nhau vô số, tại sao gọi là thuần âm? Thuần âm