Nghiên cứu Phật Học

Ajahn Brahm

TẠO RA HẠNH PHÚC

Không lo lắng Buông bỏ “người điều khiển”, tiếp xúc nhiều hơn với giây phút

Longchen Rabjampa

CÁI THẬT VÀ CÁI ĐÚNG

Chính một khuynh hướng nghiệp căn bản của con người khiến chúng ta thường quan

Người ghi: Đồng Hòa

TÂM BÌNH ĐẲNG

(Trong bài giảng này có ba mức độ mà một người tu phải thực hành:

Nhật Chiêu

THIỀN (Zen) NHẬT BẢN

Thiền là một tông phái Phật giáo, với một đường lối tu luyện thân tâm

Cư Sĩ Nguyên Giác

KHÔNG MỘT PHÁP ĐỂ LÀM

Bài này được viết để thành kính tưởng niệm bổn sư Hòa Thượng Thích Tịch

Đương Đạo

THỰC TƯỚNG CÁC PHÁP

Trong Không, tánh tướng không hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Nói