Nghiên cứu Phật Học

Tổ Bồ-đề Đạt-Ma

NGỘ TÁNH LUẬN

Phàm là đạo, phải lấy sự tịch diệt làm thể, còn tu lấy sự lìa

Joseph Goldstein

TƯ TƯỞNG

Sử dụng tư tưởng như một đề mục chánh niệm là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình

Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen)

CHỮ NGHĨA VÀ TU

Khi tôi ở núi Tiên Đồng, có một vị tăng tên là Lu từ Qingyuan

Cư Sĩ Nguyên Giác

HUỆ KHẢ CẦU PHÁP

Câu chuyện này được ngài Trần Thái Tông (1218-1277) đưa vào nhóm 43 công án

Tánh Hải

PHÁP THÂN

“Xanh xanh trúc biếc thảy đều Pháp thân Rậm rậm hoa vàng đều là Bát