Nghiên cứu Phật Học

TƯ TƯỞNG

Sử dụng tư tưởng như một đề mục chánh niệm là một điều quan trọng. Nếu chúng ta không ý thức được tư tưởng của mình

PHÁP THÂN

“Xanh xanh trúc biếc thảy đều Pháp thân Rậm rậm hoa vàng đều là Bát