THIÊN THAI TRÍ KHẢI

THIÊN THAI TRÍ KHẢI

BA LOẠI CHỈ QUÁN

Tôn sư Trí Khải truyền trao ba pháp Chỉ và Quán của Tổ Tuệ Tư