Thiền sư Hoàng Bá

Thiền sư Hoàng Bá

TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU

Tâm nầy sáng sạch ví như hư không không có một điểm tướng mạo, khởi

Thiền sư Hoàng Bá

TÂM VÔ TÂM TỨC PHẬT

Sư nói: –  Phật cùng chúng sinh một tâm không khác. Tỷ như hư không,