Thích Trừng Sỹ

Thích Trừng Sỹ

THẦY VÀ TRÒ

Thầy và trò vừa là người trao truyền vừa là người tiếp nối, vừa là