Thích Nguyên Tạng

Thích Nguyên Tạng

Mừng Xuân Di Lặc

Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, mọi người dân Việt ở bất cứ nơi