Tenshin Reb Anderson

Tenshin Reb Anderson

CHỈ NGỒI

Ta không tìm kiếm giác ngộ, ta cũng không vô minh. Ta không thờ Phật,