Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 )

Tây Sơn Đại Sư ( 1520 ~ 1604 )

NIỆM PHẬT TÂM

Có người nói: “Tự tâm là Tịnh độ, Tịnh độ không thể sanh. Tự Tánh