Jé Gampopa

Jé Gampopa

TINH TÚY GIÁC NGỘ

Như chúng ta đã thấy, ta cần được giải thoát khỏi bản tính mê lầm