GARCHEN RINPOCHE

GARCHEN RINPOCHE

TRI KIẾN THANH TỊNH

Cái gì là thuần tịnh hay thanh khiết? Đó chính là chúng ta tịnh hóa