Dainin Katagiri Tường Đồng Đại Nhẫn (1928- 1990)

Dainin Katagiri Tường Đồng Đại Nhẫn (1928- 1990)

SỐNG LÀ CHỈ SỐNG VẬY THÔI

Tâm thì lặng lẽ, an bình và hài hoà. Tâm có gì sai trái? Không