BỒ TÁT THẾ THÂN

BỒ TÁT THẾ THÂN

LẬP NGUYỆN THỆ

Lập thệ ra làm sao? Nếu có người lại cầu xin đủ thứ, lúc ấy