Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.

Cần ghi nhận rằng ‘màn huyễn thuật’ có thể có hai nghĩa theo nhấn mạnh chỗ nào. Một màn huyễn thuật là một xe nhỏ của người làm nghề huyễn thuật. Một màn huyễn thuật là một sự phô diễn huyễn thuật, trong trường hợp của chúng ta là một phô diễn của maya khắp các giác quan và nhiều chiều. Cái trước là một tương tự của maya; cái sau là một diễn tả ẩn dụ về nó. Sự so sánh với sự biểu diễn của nhà huyễn thuật là tương tự với màn huyễn thuật qua suốt chương này, trong đó Longchenpa đưa vào bốn thí dụ thích hợp với maya yoga: maya của đời sống hàng ngày, nó là thật tánh của tâm, nhưng vẫn làm chúng ta lầm lẫn; maya là sự lừa gạt được tri giác như cái cần được khử nhiễm; maya là sadhana – thực hành khử nhiễm; và maya như là sự huyễn hóa nguyên sơ của tánh giác nội tại.

Để minh họa tất cả tri giác thuộc sanh tử của chúng ta là những chế tạo quanh co từ tính đơn giản giống như ảo giác của người huyễn thuật xuất hiện nhiều hơn những dụng cụ, Longchenpa gợi ý tri giác của chúng ta về tâm của những người khác. Giống như mình, người khác không có bản chất nội tại và bởi thế không thể nói được là hiện hữu độc lập như là thường hằng hay thậm chí một tia chớp. Chúng ta chỉ biết họ như những phóng chiếu trí năng thêm thắt bằng những tạo dựng và những giả định thoáng chốc, tất cả mọi cái đó xác định nhân cách và thuộc tính của họ. Người ta không gì khác hơn những ảo ảnh của giấc mộng ban ngày.

Để làm mạnh thêm ý niệm lừa dối của maya, chúng ta có thể nói rằng tri giác của chúng ta về người khác là một lời nói dối và tri giác về thế giới chúng ta sống là một lời nói dối tầm mức vũ trụ. Bởi vì sự nhận biết những lời nói dối này cung cấp một cơ hội cho sự khinh khoái của hiện thể, chúng ta cũng có thể gọi nó là một trò đùa – một trò đùa vũ trụ. Longchenpa ám chỉ ý niệm lời nói dối vũ trụ và trò đùa vũ trụ trong phần thiền định.

SHARE:

Trả lời