Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất

SHARE:

TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
MAYA YOGA – LONGCHENPA – Keith Dowman kết tập và bình giảng
Nhà xuất bản Vajra, 2010
Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2017

1. MỤC LỤC
2. DẪN NHẬP
3. Maya và những Phương diện của nó
4. Cái Thật và cái Đúng
5. Maya Yoga như là Atiyoga
6. Tám Tương Tự
7. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
8. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai.
9. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
10. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
11. Sự Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
12. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
13. Thành Phố Của Các Càn Thát Bà: Tương Tự Thứ Bảy
14. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
15. TÌM THẤY NHÀN NHÃ VÀ THONG DONG TRONG AN VUI
16. Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất
17. Màn Huyễn Thuật: Tương Tự Thứ Hai
18. Ảo Ảnh Thị Giác: Tương Tự Thứ Ba
19. Ảo Ảnh: Tương Tự Thứ Tư
20. Phản Chiếu Của Mặt Trăng Trong Nước: Tương Tự Thứ Năm
21. Tiếng Vang: Tương Tự Thứ Sáu
22. Thành Càn Thát Bà:,Tương Tự Thứ Bảy
23. Xuất Hiện: Tương Tự Thứ Tám
24. Những Đoạn Kết Luận
25. PHỤ LỤC I: NHỮNG TƯƠNG TỰ CỦA THỰC TẠI CHO THẾ KỶ 21
26. Chiếu bóng: Tương tự thứ Chín
27. Toàn ảnh: Tương tự thứ Mười
28. PHỤ LỤC II: VĂN HÓA HANG ĐỘNG
29. TỰA CÁC ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN THIỆN TRI THỨC

Giấc Mộng: Tương Tự Thứ Nhất

Chương thứ nhất giới thiệu cái thấy, thiền định và quả của maya yoga. Phần đoạn ngắn về Cái Thấy đưa vào ý niệm căn bản của maya như hai mặt, maya vô nhiễm và maya bị khái niệm hóa, và rồi phân biệt sự đánh mất bên trong tánh giác và vô minh của những dựng lập cấu trúc và khái niệm thuộc trí năng. Những lời dạy về cái thấy xác nhận tánh nhất thể của maya hai mặt là tánh giác giống như bầu trời và nó giống như giấc mộng. Phân đoạn dài về thiền định diễn tả những thiền định làm hiện thực hóa nội quán của cái thấy. Mỗi thời thiền định bắt đầu với nền tảng quy y và Bồ đề tâm và rồi guru-yoga. Thực hành chính trong thời thiền và sau đó được củng cố trong mỗi thời thiền là yoga giấc mộng từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hai mươi bốn giờ/bảy ngày, không thiền định mà chúng ta kinh nghiệm trong những khoảng giữa của các thời thiền chính thức.

Yoga giấc mộng có hai phần: giấc mộng khi thức và giấc mộng khi ngủ. Trong cả hai, tham thiền là như nhau. Biết tính chất không có chất thể nội tại của mọi hình tướng xuất hiện, mọi hoàn cảnh, thức hay ngủ, chúng ta thư giãn trong sự không thật của mọi kinh nghiệm, trong thực tại của maya bất nhị. Trong giấc ngủ, qua một vắng mặt của sự không bám nắm giấc mộng, chúng ta mộng giấc mộng sáng tỏ. Ở đây sự chuyển hóa và sự nhân lên của lưu xuất, và du hành trong thế giới mộng, cung cấp một khuôn khổ đáp ứng những mục tiêu của hiện diện thanh tịnh bi mẫn. Chương chấm dứt với một chỉ dẫn ngắn không chỉ về tính sáng tạo được sanh ra bởi yoga giấc mộng khi ngủ, mà cũng về kết quả của thực hành không thiền định hai mươi bốn giờ/bảy ngày.

SHARE:

Trả lời